Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1977 waarbij Hof Bütgenbach in Bütgenbach als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1973 waarbij de Gulikse grenspalen in Rocherath en Elsenborn als monument worden gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1983 waarbij het geheel gevormd door het dal van de Lontzenerbach als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 waarbij de Emmaburcht in Hergenrath als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1983 waarbij de Sint-Rochuskapel in Neu-Moresnet als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kapel en haar omgeving als landschap wordt gerangschikt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2015 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers type ministerieel besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 27 augustus 1993 waarbij het huis Lindenstraße 12 in Weywertz als monument wordt gerangschikt type ministerieel besluit prom. 22/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036412 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de indeling van ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging waar armen het woord nemen type ministerieel besluit prom. 22/10/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200529 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

decreet

type decreet prom. 22/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 type decreet prom. 22/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en met de Partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend te Berlijn op 9 december 2011 type decreet prom. 22/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische regering en de Macedonische regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Brussel op 6 juli 2010 type decreet prom. 22/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029566 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 type decreet prom. 22/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa
over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 type decreet prom. 22/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een cursus filosofie en burgerzin en een opvoeding tot filosofie en burgerzin type decreet prom. 22/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van Bestuur en de wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015027211 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Usine à gaz » in Châtelet type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015027212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015027213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031721 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031722 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015031736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers- van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015204903 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wederinvoering van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013 houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015204905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen en van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015204906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2015 pub. 15/06/2016 numac 2016031402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een voorkoopperimeter "GGB 4" op het grondgebied van de Stad Brussel

erratum

type erratum prom. 22/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015031765 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren. - Erratum

document

type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 1984 waarbij de oude linde in Weywertz als landschap wordt gerangschikt type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 maart 2006 waarbij de evangelische kerk in Neu-Moresnet, inclusief pastorij en kerkhof, als geheel wordt gerangschikt type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 22 december 1988 waarbij de boerderij Hirtz in Kelmis als monument wordt gerangschikt type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 november 2006 houdende rangschikking als monument van gedeelten van de "penning's huizen" type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 22 december 1988 waarbij het huis Bauweg 75 in Kelmis als monument wordt gerangschikt

erratum

type erratum prom. 22/10/2015 pub. 19/07/2016 numac 2016031483 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een voorkoopperimeter "GGB 4" op het grondgebied van de Stad Brussel. - Erratum
^