Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 juni 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015009273 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 04/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015202724 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité "Maribel", ingesteld bij artikel 4, 4) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

decreet

type decreet prom. 04/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015027090 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2011 type decreet prom. 04/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015202740 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de jachtwet van 28 februari 1882 wat betreft de uren waarin de jacht wordt toegelaten type decreet prom. 04/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015202741 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest om de gebruikers doorlopend te kunnen informeren over de verkeerstoestand type decreet prom. 04/06/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015202743 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het gebied van de drie Gemeenten en betreffende de oprichting van een publiekrechtelijk interregionaal samenwerkingsverband Viapass in de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 04/06/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015202745 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samen- werkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

beschikking

type beschikking prom. 04/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015031348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende de jaarlijkse openingsvergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te vervroegen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031453 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.375.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031454 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.272.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031455 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 16.541.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031584 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/06/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015031651 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/667 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de benoeming van de commissaris van het College binnen het consortium voor de bekrachtiging van de competenties

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015202738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015202739 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de commissarissen van de Regering bij het psychiatrisch ziekenhuis « Le Chêne aux Haies » in Bergen. type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015202748 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics" type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015202747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne des marchés publics"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 21/04/2017 numac 2017040210 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
^