Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2015 pub. 23/01/2017 numac 2016015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014 (2)(3) type wet prom. 13/05/2015 pub. 14/02/2017 numac 2016015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 (2)(3) type wet prom. 13/05/2015 pub. 24/08/2016 numac 2016015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015003207 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 05/06/2015 numac 2015021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen en van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 05/06/2015 numac 2015022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015024137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan het UNEP Trust Fund in het kader van het ASCOBANS Akkoord type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 04/06/2015 numac 2015024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan de Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan de OSPAR Commission in het kader van het OSPAR Verdrag type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan het Bonn Agreement Secretariat in het kader van het Bonn Akkoord

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003153 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001 met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015031351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dentaal technicus type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 111 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015035753 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 17 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015036132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van Pidpa in uitvoering van artikel 16, § 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015036138 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van sommige leden van de commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Léonardo Da Vinci » Grondelsstraat 11, te 1070 Anderlecht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve economische of sociale verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de " RTBF " mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve ideologische of politieke verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de " RTBF " mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve filosofische of religieuze verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de " RTBF " mogen worden toegewezen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015202457 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013 tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015202478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Boek VII van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het reglementair deel van het Wetboek een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en houdende wijziging van Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015202527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst

erratum

type erratum prom. 13/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 13/05/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata
^