Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/05/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst type koninklijk besluit prom. 11/05/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015003179 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 10 van hetzelfde besluit en van de artikelen 2, § 1, 2° en 4 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013 tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis van een taal met het oog op taalbadonderwijs type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie bedoeld in artikel 10bis, 4° van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 04/06/2015 numac 2015035671 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2014 betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het instellen van een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor verslaggevers
^