Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 maart 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van verschillende koninklijke besluiten betreffende farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2014 type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013 tot vaststelling van de door de werkgevers in 2014 en 2015 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement voor sommige oudere werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015035391 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 6 mei 2013 houdende de wijze van oproeping tot monsterneming voor de sport bodybuilding type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015035390 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 6 mei 2013 houdende de wijze van oproeping tot monsterneming voor de sport wielrennen type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015035404 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015035457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas 2015 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor oppashulp voor het werkjaar 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het bekwaamheidsprofiel van de coördinerende animator van het jeugdcentrum type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 03/04/2015 numac 2015029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift gebonden aan de toekenning van het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs van het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 03/04/2015 numac 2015029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 inzake systematische neonatale opsporing van doofheid in de Franse Gemeenschap en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot vaststelling van het protocol van het programma voor het systematisch opsporen van neonatale doofheid in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de procedure voor de aanvraag om erkenning van de kwalificatie bij de kwalificatiesubcommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden overgeplaatst van de "Plantentuin" naar de diensten van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 9 stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers en tot toekenning van 24 bijkomende lestijden in het lager onderwijs voor het schooljaar 2014-2015

bericht

type bericht prom. 18/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015018117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen
^