Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

decreet

type decreet prom. 27/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035270 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs type decreet prom. 27/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015035271 bron vlaamse overheid DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015035283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL met betrekking tot de bijzondere erkenningsvoorwaarden van boorbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten, wat betreft de verhoging van het bedrag van de conceptsubsidie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion en tot uitbreiding van de studieomvang van de master in de logopedische en audiologische wetenschappen en de master in de verzekeringen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035308 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015035319 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015035329 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, wat betreft het wijzigen van de nadere regels over de oppervlaktedelfstoffenplanning en over de natuurlijke samenstelling van oppervlaktedelfstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N235 Pastoor Bolsstraat tussen kilometerpunt 0.000 en 0.850 op het grondgebied van de gemeente Beersel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035411 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg R11a tussen kilometerpunt 0,00 en 0,30 op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N14 tussen kilometerpunt 0.588 en 2.940 op het grondgebied van de stad Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015035470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

erratum

type erratum prom. 27/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015018094 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2015 en 31 januari 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. - Erratum
^