Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van type wet prom. 26/02/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling . - Rechtzetting type wet prom. 26/02/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling. - **** vertaling type wet prom. 26/02/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015003086 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2008 en van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015007099 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015011104 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag, de benoeming en de vergoeding van een regeringscommissaris bij belgocontrol type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het International Council for the Exploration of the Sea type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015200440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015201036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1990 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap, van culturele goederen type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015201037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaams Gewest van onroerende goederen die behoren tot de industriezone Rumst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

decreet

type decreet prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201079 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie

beschikking

type beschikking prom. 26/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015031122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 type beschikking prom. 26/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015031123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende bekrachtiging van de overeenkomst van 15 juli 2014 met betrekking tot de doorbetalingsverbintenis, afgesloten tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Single Service Provider en de financier

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/02/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015031256 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het openbaar nut van een gebouw gelegen te Etterbeek, Luchtmachtlaan 3

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/02/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015031486 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/120 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van de bepalingen van het besluit van de **** **** van 18 december 2003 houdende de **** **** ****.****.****. de werving en de loopbaan van de gehandicapte personen binnen het **** ambt type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een nieuwe plaatsvervangend afgevaardigd ambtenaar bevoegd voor het opleggen van de administratieve sancties inzake de taxidiensten, het verhuren van voertuigen met chauffeur, de collectieve taxidiensten en het vervoer van algemeen belang en het schoolvervoer type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de Commissie voor de coördinatie van de werven, zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015201126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015201127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2011 betreffende de verzameling van de gegevens voor de berekening van de kosteloze toewijzing van quota's aan elke exploitant voor de periode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven en betreffende het technisch Comité zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015201156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de samenstelling en van de werking van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201245 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités

document

type document prom. 26/02/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015201605 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2013 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications »

erratum

type erratum prom. 26/02/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015203967 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications" . - Errata

document

type document prom. 26/02/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015031180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van het Beheerscomité houdende vastlegging van het personeelsplan 2015 van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
^