Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014004030 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2014007507 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014024420 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2014 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015200079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014000916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 november 1953 houdende vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de voordrachthouders van de Nationale School voor Burgerlijke Veiligheid die niet tot het Korps Burgerlijke Veiligheid behoren type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014000918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 november 1953 houdende vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de voordrachthouders van de Nationale School voor Burgerlijke Veiligheid die niet tot het Korps Burgerlijke Veiligheid behoren type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014000917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 juli 1974 tot vaststelling van de dagelijkse vergoeding en van de compensatoire toelage voor de leerlingen van de school voor civiele bescherming type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014000943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 september 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken belast met het besturen van een autovoertuig type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014021136 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014036910 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015200031 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het meer "des Doyards" te Vielsalm type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015200032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijvers van "Bologne" en "du Moulin" te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015200034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015200033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen in de bedding van een gedeelte van de Ourthe en de Amblève tijdelijk wordt toegelaten

arrest

type arrest prom. 10/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2015 van het Fonds voor de beroepsziekten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het eerste aanhangsel bij de vierde beheersovereenkomst van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2013-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de gemeente Sainte-Ode van een bijzonder wapen, een zegel en een vlag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 24/02/2015 numac 2015029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de gemeente Jalhay van een bijzonder wapen, een zegel en een vlag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de gemeente Daverdisse van een bijzonder wapen, een zegel en een vlag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de gemeente Tellin van een bijzonder wapen, een zegel en een vlag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden

erratum

type erratum prom. 10/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 10/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015003012 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 10/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015003022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 10/12/2014 pub. 01/10/2015 numac 2015003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Erratum
^