Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenenvan een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014014879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014024405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2015 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2014 type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, eerste lid, 1°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers - 2014 type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van de werkingskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 475.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035031 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

bericht

type bericht prom. 09/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014018481 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type bericht prom. 09/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014018488 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen

erratum

type erratum prom. 09/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen. - Erratum
^