Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 augustus 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma HANSON AGGREGATES BELGIUM NV aan de firma SAGREX NV type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité van de textielnijverheid en het breiwerk en onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk vallen

document

type document prom. 26/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Richtsnoeren betreffende de berekening van geldboeten voor ondernemingen en ondernemingsverenigingen bedoeld in artikel IV.70, § 1, eerste lid WER bij overtredingen van de artikelen IV.1, § 1 en/of IV.2 WER, of van de artikelen 101 en/of 102 VWEU
^