Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013009496 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden type wet prom. 24/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen type wet prom. 24/10/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden. - Duitse vertaling type wet prom. 24/10/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen. - Duitse vertaling type wet prom. 24/10/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014009017 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007251 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013011564 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor "Podiumkunsten" type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015252 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015251 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015253 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 30/05/2014 numac 2013015255 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015254 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Regio van Brussel Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 10/07/2014 numac 2013015256 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Henegouwen (l'Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement - afgekort « Hainaut Développement ») type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015257 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015260 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van het « Bureau économique » van de Provincie Namen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015259 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015258 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Luik type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 13/05/2014 numac 2013015262 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 27/05/2014 numac 2013015261 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022569 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de representatieve patiëntenverenigingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, b) en k), 15 en 21, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013022648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, b) en k), 15 en 21, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024416 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2013 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013202813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2005 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013203423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 66bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 en 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013203743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002055 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013007295 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vervanging van een externe wetenschappelijke deskundige van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013036090 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek en tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206659 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van de « Unité de Biologie du Comportement » van de Universiteit van Luik, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013206945 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor het activiteitenverslag van uitzendbureaus in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2012 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/10/2014 numac 2014036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende afwijking van artikel 6, eerste lid, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij, wat betreft de project- of investeringssubsidies en de subsidies voor prijzen en beurzen in de sector cultuur

arrest

type arrest prom. 24/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013003362 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité houdende vaststelling van de zetel en de materiële bevoegdheden van de dienst "Coördinatie Anti-Fraude "

decreet

type decreet prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205940 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een« Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto ten einde de luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (1) type decreet prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205942 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de opneming van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap type decreet prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205946 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende decreten, met name inzake industriële emissies type decreet prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 2009 tot uitvoering van het decreet van 11 mei 2009 betreffende de erkenning van de uitzendbureaus en de controle op de particuliere arbeidsbemiddelingsbureaus

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door opslorping van het "Athénée royal Maurice Carême " met het "Athénée royal de Rixensart" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013029631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van het autonome internaat van de Franse Gemeenschap Maurice Carême in een internaat gevoegd bij het « Athénée royal Gatti de Gamond » (Brussel) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door opslorping van het « Athénée royal Alain Hubert » te Pepinster met het « Athénée royal Verdi » te Verviers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van de « Ecole fondamentale Bastogne » gevoegd bij het « Athénée royal de Bastogne » in twee gevoegde basisscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de schooljaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029656 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013031863 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1364 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur van het directiebestuur van culturele zaken, sport en toerisme van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013031862 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1363 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van algemeen bestuurder van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan voor de schooljaren 2014-2015; 2015-2016 en 2016-2017

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013031864 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1365 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur van het directiebestuur van bijstand aan gehandicapten van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013031866 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1367 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur van het directiebestuur van human resources van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013031865 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1366 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur van het directiebestuur van sociale zaken en gezondheid van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205937 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 103 en 104 van de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013205945 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205941 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de geologische opslag van kooldioxide type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205947 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013206128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel II, Boek V, Titel XII, betreffende de machtiging tot verzorging van gehandicapte personen en betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van IEH type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van AIESH type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTEREST type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013206130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013206129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'Action sociale » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 1 type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 2 type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van PBE type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van TECTEO-RESA type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013206218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de functies van huisbewaarder binnen de Waalse Overheidsdienst

document

type document prom. 24/10/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking van het Saxby-seinhuis Cab. SII als monument en van het volledige terrein van het station in Raeren als ensemble type document prom. 24/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs

erratum

type erratum prom. 24/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013207338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 en 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - ERRATUM
^