Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013003355 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2012 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015236 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2013 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013205023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 (1) type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de vijfde verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale minimum weddeschalen type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de omzetting van de ecocheques-maatregel in een jaarpremie type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002 tot oprichting van een systeem van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking voor de sector van de kinderopvang type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014642 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 17 Diest-Tessenderlo, gelegen te Tessenderlo, ter hoogte van de kilometerpaal 30.556 type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie inzake borstkankeropsporing type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031852 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Total Gas & Power Belgium SA » van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013036034 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 23/01/2015 numac 2015035063 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van nadere modaliteiten voor het toezicht op subsidies in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012

document

type document prom. 22/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206358 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 22/10/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014035705 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^