Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013014647 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van Richtlijn 2013/15/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van goederen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het beheerscomité van het Staatsbedrijf "Koninklijke Munt van België" type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013036016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit inzake cofinanciering van bodemsaneringswerken type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^