Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 18 juni 2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van benzines voor benzinemotoren type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013018391 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013018412 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013018410 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013022499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013022500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan "het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013035825 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen, toelagen en voordelen van de personeelsleden van het Departement internationaal Vlaanderen die de Vlaamse Regering in het buitenland vertegenwoordigen type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 2010 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

decreet

type decreet prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013205237 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 327, 1°, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van de gehandicapte personen type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2013 tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013031761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de aanwijzing van een operator, belast met het organiseren van een cultureel initiatief inzake opvoeding tot de media dat betrekking heeft op de programmering, tegen verminderde prijzen, van films in bioscoopzalen voor de leerlingen van de schoolinrichtingen van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs dat door de Franse Gemeenschap wordt georganiseerd of gesubsidieerd en op de verwezenlijking van pedagogische instrumenten die gepaard gaan met die films

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031762 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van commercieel en juridisch directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031763 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van administratief en financieel directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing en indeling van de personeelsleden van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205233 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 januari 1984 houdende verbod op het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen op bepaalde openbare goederen en van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud met het oog op het beheer door het Departement Natuur en Bossen van de Japanse Duizendknoop binnen het domaniale natuurreservaat « la Grande Bruyère » en binnen het biologisch waardevolle vochtige gebied van het moerasland van Harchies type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205235 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205236 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Florennes type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013205373 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor paardrijden met één/meer banen waarvan de totaaloppervlakte 2 000 m2 overschrijdt en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/09/2013 pub. 22/09/2014 numac 2014031770 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/667 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2002/490 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 februari 2003 betreffende de reglementering voor de toekenning van subsidies voor de investering in opvangtehuizen

erratum

type erratum prom. 19/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 19/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 19/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

document

type document prom. 19/09/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206805 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij secundair en hoger onderwijs type document prom. 19/09/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206804 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 19/09/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2013 tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies. - Erratum
^