Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedureregels voor de toepassing van artikel 30, § 2, van verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een ambtenaar van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor het aandrijven van auto's type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/11/2014 numac 2014014586 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedureregels voor de toepassing van artikel 30, § 2, van verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/10/2017 numac 2017030609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/10/2017 numac 2017030608 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor het aandrijven van auto's. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 18 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's type ministerieel besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 23 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor de aandrijving van auto's type ministerieel besluit prom. 07/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013031164 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanstelling van beambten of personen belast met het verstrekken van technische toelichting bij het openbaar onderzoek voor het ontwerp van Zonale Gewestelijke Stedelijke Verordening betreffende de perimeter van de Wetstraat en onmiddellijke omgeving type ministerieel besluit prom. 07/03/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 07/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204234 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

decreet

type decreet prom. 07/03/2013 pub. 26/03/2013 numac 2013201742 bron waalse overheidsdienst Decreet tot verklaring van de artikelen 35, § 1, tweede lid, 40, § 7, derde lid, 93, § 1, tweede lid, en 95, § 7, derde lid, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging type decreet prom. 07/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013201756 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wat betreft de "Espaces-Rencontres" (1) type decreet prom. 07/03/2013 pub. 26/03/2013 numac 2013201741 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 2009, en 2° de wisseling van brieven van 30 mei 2011 en 11 juli 2011

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor audiovisuele exploitanten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het overlegd actieprogramma 2012-2015 ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » ertoe wordt gemachtigd een minderheidsparticipatie te verwerven in de CVBA « maRadio.be » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013031185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013201596 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013201595 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2012 betreffende de inning en de invordering van de administratieve geldboeten die opgelegd worden krachtens de artikelen 13ter, 200bis en 200ter van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013201597 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201703 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de benaming "Plate de Florenville" als beschermde geografische aanduiding type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013201706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013201708 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201744 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Awans type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Comblain-au-Pont type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Borgworm type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201746 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ouffet type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201801 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden voor rouwcentra waar geen balsemingen worden uitgevoerd type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013203764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de dienstdoende voorzitter van het Directiecomité, van de leden en de voorzitter van het Directiecomité, van de voorzitter van de raad van bestuur en van een lid van het college van commissarissen van de Société wallonne des Eaux

erratum

type erratum prom. 07/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs. - Erratum type erratum prom. 07/03/2013 pub. 09/12/2014 numac 2014014913 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor de aandrijving van auto's. - Erratum
^