Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 25/02/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 (2) type wet prom. 25/02/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 (2) type wet prom. 25/02/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006 (1) (2) (3) type wet prom. 25/02/2013 pub. 10/02/2014 numac 2013015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, gedaan te Brussel op 21 oktober 2010, en tot wijziging van de artikelen 3, 9, 10, 11 en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 25/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het afnemen van het taalexamen bedoeld in artikel 39/21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor **** type ministerieel besluit prom. 25/02/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013009101 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 25/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school

decreet

type decreet prom. 25/02/2013 pub. 20/03/2013 numac 2013201533 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen in Genève op 23 februari 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2013 pub. 20/03/2013 numac 2013029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 november 2008 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

erkenning

type erkenning prom. 25/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013024077 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 25/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013024078 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

programmadecreet

type programmadecreet prom. 25/02/2013 pub. 26/03/2013 numac 2013201613 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2013
^