Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 08/02/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Consultatieve Commissie, opgericht krachtens artikel 74 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen, en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

decreet

type decreet prom. 08/02/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031858 bron brussels hoofdstedelijk parlement Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurie van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type decreet prom. 08/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200992 bron vlaamse overheid Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 08/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201483 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 6, 7 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013035349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitwerking van de uitzonderingen voor educatieve demonstraties en wetenschappelijke proefnemingen in het kader van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013035416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het kader voor de opleidingsaccreditatie tweede ronde type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de XIOS Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013201370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de grafische en digitale media van de Artesis Hogeschool Antwerpen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 72 betreffende de rechtshulp aan personeelsleden van de politiediensten die slachtoffer zijn van gewelddaden of valse klachten type omzendbrief prom. 08/02/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 72 betreffende de rechtshulp aan personeelsleden van de politiediensten die slachtoffer zijn van gewelddaden of valse klachten. - Duitse vertaling
^