Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012003387 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector type wet prom. 13/12/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 13/12/2012 pub. 28/08/2013 numac 2013000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en financiële bepalingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012009510 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor openbare uitlening en tot intrekking van het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgaven begroting voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2012 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor arbeidsongevallen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012021145 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2012 houdende delegatie van bevoegdheid en handtekening bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021147 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021150 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de retributieplafonds voor zelfstandige gidsen in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2008 tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane », afgekort tot : HELMO, en tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door deze hogeschool type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs

decreet

type decreet prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot benoeming van de leden van het werkliedenpersoneel binnen het niet-universitair hoger onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 13/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot geldigverklaring van diverse bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van het onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, gedaan te Brussel op 4 februari 2011 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaakt in Den Haag op 19 oktober 1996 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 175 betreffende deeltijdwerk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenentachtigste zitting in Genève op 24 juni 1994 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 06/03/2013 numac 2013200768 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 07/03/2013 numac 2013200770 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 06/03/2013 numac 2013200769 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 8 december 2011 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012027191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012027193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2006 tot bepaling van de modaliteiten voor het instellen van een beroep bij de adviescommissie voorzien bij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012027192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de installaties en activiteiten die broeikasgassen uitstoten en tot bepaling van de gespecificeerde broeikasgassen bedoeld in het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012031862 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, de gewestelijke transportnetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2013-2023 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012031861 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2013-2017 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012031860 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2013-2017 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012031858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012207379 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en de budgettaire en algemene boekhouding type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012207577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 1996 betreffende de samenstelling en de werking van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012207578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207579 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 maart 2012 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en het ontwerp van tijdelijke kosteloze toewijzing van rechten van elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de bedrijven die een activiteit met broeikasgasemissies uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verzameling van gegevens voor de berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten aan elke exploitant over de periode 2013-2020 en tot bepaling van de voorwaarden en de procedure tot uitsluiting van de kleine installaties uit de regeling voor de handel in emissierechten vanaf 1 januari 2013 type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010 betreffende de criteria voor de eligibiliteit en de procedure tot goedkeuring van de projectgebonden activiteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie van operatoren type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207582 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van broeikasgasemissies type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013027034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2012 tot vastlegging van de voorwaarden waaronder de « Société wallonne de Crédit social » eco-packs verleent type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013027035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2012 tot vastlegging van de voorwaarden waaronder het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » eco-packs verleent

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het modelattest tot validatie van een leereenheid uitgereikt in het experimentele stelsel van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van sommige elementen van het model van het KEL-leerdossier type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de werkgroepen bedoeld in artikel 39bis, § 2, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van sommige bepalingen inzake hulpverlening aan gedetineerden, hulpverlening aan mishandelde kinderen, onderwijs voor sociale promotie en niet-verplicht onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging voor het jachtseizoen 2012-2013 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200004 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bevekom type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200651 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 13/02/2013 numac 2013200910 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hervorming van de mandatenregeling van de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International »

erratum

type erratum prom. 13/12/2012 pub. 13/02/2013 numac 2013200886 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie van operatoren. - Erratum

document

type document prom. 13/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2013-2014
^