Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2012 pub. 04/04/2013 numac 2013000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging. - Duitse vertaling type wet prom. 10/12/2012 pub. 25/06/2013 numac 2013000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling. - Duitse vertaling type wet prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009001 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging type wet prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2012011525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Penningmeester-generaal van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012014539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012014551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012018480 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aardappelringrot Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012206421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de productie en montage van industriële, huishoudelijke of andere verwarmingstoestellen verband houdende met de metaal- en de elektrische industrie, gelegen in de streek van Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012206480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van feestdagen in 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012206622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 2012 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012206733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden, waarop artikel 65/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is, van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012206894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12 en 14 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012206613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor werklieden met een erkenning als havenarbeider van het algemeen contingent in vast dienstverband, met uitzondering van de ceelbazen, chef-markeerders, assistent-chef-markeerders en conterbazen, van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 30/04/2013 numac 2013000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12 en 14 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013014599 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 18/04/2013 numac 2013024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines. - Addendum type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 12/04/2016 numac 2016000220 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aardappelringrot Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.). - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 12/09/2016 numac 2016000524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het buitengewoon onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/12/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013200496 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van zes noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15

decreet

type decreet prom. 10/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013200157 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het programmadecreet van 29 juni 1998 om een tijdelijke maatregel voor het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap in te voeren

document

type document prom. 10/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013201283 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming type document prom. 10/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen en jongeren
^