Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011003394 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bijdrage van België aan de vijftiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type wet prom. 26/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011003393 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties, en van de Bijlagen, opgemaakt te Seoul op 11 november 1985, bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties type wet prom. 26/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011003402 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bijdragen van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type wet prom. 26/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011003403 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 138bis-6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 26/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011003405 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type wet prom. 26/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003413 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 26/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden type wet prom. 26/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011024353 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type wet prom. 26/11/2011 pub. 23/03/2012 numac 2012000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering. - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2011 pub. 07/06/2012 numac 2012000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 138bis-6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie . - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011003421 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het vierde trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011003429 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten van het derde trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een ambtenaar van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011024354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011024363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2011, aan de Stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid aan het Werelderfgoed Centrum van UNESCO type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011204946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2002 betreffende het geldelijke statuut van het personeel type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012007012 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012 van de 161e promotie polytechniek type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 16/06/2015 numac 2015000319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 26/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011022459 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering . - Erratum type erratum prom. 26/11/2011 pub. 23/04/2012 numac 2012009180 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie . - Erratum
^