Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011003372 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf te formuleren indien de hiërarchische meerdere aangewezen bij het ministerieel besluit van 10 februari 1998 niet over de vereiste wettelijke taalkennis beschikt type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011003397 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009776 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van Toezicht van Namen en Oudenaarde type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2006 tot aanduiding van de ambtenaar die belast is met de uitvoering van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011027240 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van de biologisch waardevolle vochtige gebieden van het " Plateau de Saint-Hubert " te Saint-Hubert type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029639 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad voor de Hogeschool Charlemagne type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 23/05/2012 numac 2012029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de leraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012201105 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

decreet

type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011035998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams akkoord voor de non-profit/socialprofit type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011036006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011036016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering, wat betreft de subsidies voor het project digitaal platform Vlaamse Zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011036033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van het provisioneel krediet « tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van de problemen betreffende de werkzekerheid » voor de uitgaven betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011206144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2011 aan het Fonds voor Scheepsjongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011
^