Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024330 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 05/04/2012 numac 2012000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011027212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011027214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten inzake gezinsopvang

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de voortgezette opleiding in de universiteiten in 2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het boekhoudingsmodel voor de erkende sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap Groene Energie Administratie BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011031567 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verzaking door de vennootschap RWE Energy Belgium BVBA aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit en haar leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011031581 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/713 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de noodzakelijke financiële tussenkomst voor de toekenning van ecocheques ten voordele van in non-profitsectoren tewerkgestelde werknemers, goedkeuring van de verdelingscriteria en vastlegging van het globale bedrag. - Tweede lezing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011031619 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2012, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, opvang en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205938 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011206068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan vliegtuigexploitanten voor de periode 2012 en de periode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 12/03/2012 numac 2012201398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"
^