Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 november 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010009979 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2010 type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010010047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 50 op de spoorlijn 161, sectie Brussel-Noord - Namen, te Gembloux machtigt type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 54 op de spoorlijn 161, sectie Brussel-Noord - Namen, te La Bruyère/Bovesse machtigt mits de aanleg van een langsweg tussen de overwegen nrs. 53 en 54 en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 28 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010024438 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de aanwijzing van de leden van de raad van beheer van het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010024445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE » type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 03/12/2010 numac 2010024443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010024446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan VZW « Centre d'Education populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement », « RISE » type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010024444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van een brochure, de verbetering van zijn internetsite en van de internetsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en om een sensibiliseringstool te ontwikkelen in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010024457 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010024458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, toepasselijk worden verklaard op de functie "pediatrische liaison" type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010024459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie pediatrische liaison moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 28/10/2014 numac 2014000779 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 06/07/2017 numac 2017020449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie pediatrische liaison moet voldoen om te worden erkend. - Duitse vertaling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/11/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010021110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten In mededingingstelling van postdiensten
^