Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing van de bijzitters-personeelsleden van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035531 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het zorgzwaarte-instrument ter inschaling van de ondersteuningsnood van personen met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid in het raam van artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010202708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques en aanstelling van een deskundige van de Federale Overheidsdienst Financiën binnen de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

decreet

type decreet prom. 11/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035480 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed , opgemaakt in Valletta op 16 januari 1992 (1) type decreet prom. 11/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035481 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van het decreet van 10 november 1993 houdende maatregelen tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door huwelijks- en relatiebemiddelaars type decreet prom. 11/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035482 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de invoering van maatregelen tot aanpak van de milieuvergunningenpiek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Onthaalbediende en toerisme » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010035426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afschaffing van een deel van de Vrouwvliet, onbevaarbare waterloop van eerste categorie, en inschrijving van een deel tot niet-geklasseerde waterloop en klassering van een deel tot onbevaarbare waterloop van tweede categorie in Bonheiden type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de toelatingsvoorwaarden, de indeling van studiegebieden in opleidingen van het volwassenenonderwijs en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010035527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming. - Syntra Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010203684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de psychosociale gerontologie als nieuwe opleiding van de HUB-EHSAL type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010203762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van overhevelingen, programmatie van structuuronderdelen en programmatie van scholen van het voltijds secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 11/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 11/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 11/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 11/06/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^