Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003363 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van 2 juni 2010 tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector type wet prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003362 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector type wet prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010009582 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft type wet prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken type wet prom. 02/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010009588 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft type wet prom. 02/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010009587 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010024217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (1) type wet prom. 02/06/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 08/03/2011 numac 2011000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/06/2010 pub. 09/05/2011 numac 2011000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/06/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/06/2010 pub. 20/03/2012 numac 2012000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 23/05/2012 numac 2012000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/06/2010 pub. 05/02/2014 numac 2014000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life - Speciale editie », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win For Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003296 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotieactie, genaamd « Zomerspeelpot 2010 » type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010003333 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010003347 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010003357 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de begrenzing van de als beroepskosten aftrekbare bijdragen en -premies voor de vorming van een aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010007181 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010009556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van de andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010009561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010009576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010009575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010003369 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het tweede kwartaal van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 30/07/2010 numac 2010012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden en de loonindexering voor de diensten die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vervoerkosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het brugpensioen op 56 jaar en 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nrs. 6 en 8 op de spoorlijn 34, baanvak Luik-Glons, te Herstal machtigt mits de aanleg van een verbindingsweg tussen de twee af te schaffen overwegen en de bouw van een onderdoorgang ter hoogte van de overweg voor voetgangers nr. 8 en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 61bis op de spoorlijn 19, baanvak Mol-Hamont, te Neerpelt machtigt mits de bouw van een onderbrugging ter hoogte van de Kievitstraat en de aanleg van een langsweg vanaf deze onderbrugging, ten zuiden van en langsheen de lijn 19, die aansluiting geeft op de Stationsstraat en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/06/2010 numac 2010015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen als wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1993 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemde personeel van de plaatselijke besturen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 7°, en 17ter, A, 7°, en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2010 type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2009 type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2001 houdende maatregelen inzake de invoer, de uitvoer en de doorvoer van bepaalde wilde, niet-inheemse vogelsoorten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010024213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen betreffende de risicogroepen in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vastheid van betrekking en de waarborg van inkomen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009, gesloten in het "Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot ontbinding van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der bedienden van de suikernijverheid en haar bijproducten" type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007 tot invoering van een tijdelijk brug-pensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautare socio-culturele organisaties, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010202599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de betaling van één of twee carenzdag per jaar (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vergoeding van de verplaatsingstijd en terugbetaling van de vervoerkosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het sectoraalsysteem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2009 gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het sectoraal pensioenplan voor de arbeiders in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010203230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010202820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009 houdende de bepaling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter bevordering van de vorming type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/09/2012 numac 2012205067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 18/08/2014 numac 2014000514 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 22/05/2014 numac 2014014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1988 houdende goedkeuring van de modellen van overeenkomst en van aanvraagformulier voor de betaling door overschrijving bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van de artikelen 42, tweede lid, 45 en 45bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

erratum

type erratum prom. 02/06/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^