Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 september 2009

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een waarnemend directeur generaal bij de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035888 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de overgangsaccreditatie van de opleiding 'master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken' type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs in de stad Torhout type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009035908 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de erkenningsvoorwaarden voor een producentenorganisatie en tot algemeen verbindendverklaring voor niet-aangeslotenen van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserijproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035966 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009035980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspositieregeling van de leden van het Milieuhandhavingscollege type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035981 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaag afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035993 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009036009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009036007 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009036016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verlenging met één jaar van de termijn voor de instandhouding van de betrekking van adjunct-directeur voor een school van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009036018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009036014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking en van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 houdende nadere bepalingen aangaande de inventarisatie van gegevens in het kader van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009036033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009036092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009036113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009036114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204541 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009204637 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectiecriteria en de vergoedings-, presentie- en reiskostenregeling van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
^