Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 augustus 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-54-7 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot het Kenniscentrum en de hervorming van de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving om de gelijkheid tussen de voormalige bijzondere graden en de voormalige gemene graden te realiseren type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009003307 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 3, derde lid, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009003311 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van verliezen opgelopen op bepaalde financiële instrumenten door KBC type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009003310 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2009 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009003312 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-54-7 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot het Kenniscentrum en de hervorming van de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 30/09/2009 numac 2009003355 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009007180 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het medisch geschiktheidsprofiel voor dienst op zee, voor duikactiviteiten en voor droge duiken type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen, het toezicht op de verplichtingen en de administratieve boetes van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Ambachtelijke schoenmakerij en detailhandel in schoenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Tabaksnijverheid - Groot- en kleinhandel in tabakswaren type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Private sociale organismen type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in België type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van privaat recht « The Brussels Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW « Fondation Travail-Université » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1.200 euro aan VZW « Bien être des salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.000 euro aan VZW « Bien être des salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE » type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE » type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW « Centrale culturelle bruxelloise » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009024426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 euro aan de VZW « Natagora » type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Overpelt en die onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1985 tot vaststelling voor de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 32 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/03/2014 numac 2014014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in België. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 10/08/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009018314 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 9, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, wat betreft zorgtrajecten voor diabetespatiënten

erratum

type erratum prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-54-7 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot het Kenniscentrum en de hervorming van de civiele veiligheid. - Erratum
^