Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003229 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003228 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003227 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008-Sectie 14 « FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking » type wet prom. 15/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009009419 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van een korting op de elektriciteitsfactuur type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor 2009 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009370 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 15/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van opticien type ministerieel besluit prom. 15/05/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2009 pub. 30/07/2009 numac 2009203334 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009035467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 houdende oprichting van een strategische adviesraad « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », de regeling van de presentiegelden en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken in uitvoering van het artikel 138 van het Gemeentedecreet en 134 van het Provinciedecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutair gemeentepersoneel in uitvoering van de artikels 129, 136, 143 van het Gemeentedecreet en voor het statutair provinciepersoneel in uitvoering van de artikelen 125, 132 en 139 van het Provinciedecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de arbeidsmarkt type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van aanvullende programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009035636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009035665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035678 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009035724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009035738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009035746 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009035955 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screening voor borstkankeropsporing type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009035928 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie inzake de aanpassing van het organiek reglement aan de lineaire baremieke verhoging van 2 % op 1 januari 2009 conform het sectoraal akkoord 2008-2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de beveiliging van de toegang bij kinderopvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en de toekenning van de prijs voor het gemeentelijk jeugdbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het decreet van 18 juli 2008 tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009203137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 02/02/2010 numac 2010035084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de toekenning van een tijdelijke economische herstelsubsidie aan de beschutte werkplaatsen

erratum

type erratum prom. 15/05/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009009568 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft. - Errata type erratum prom. 15/05/2009 pub. 27/06/2012 numac 2012035666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening. - Erratum
^