Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009202185 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009003123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009003135 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 1998 betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009011129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009003121 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vijf controleurs van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Technisch Comité voor de pensioenen van de overheidssector type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I, II, IV en V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201705 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201706 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201721 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 06 en 31 van organisatieafdelingen 12, 13, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

arrest

type arrest prom. 19/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031204 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 09/112 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2009. - Uittreksel

decreet

type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031253 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 23 mei 2008 tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031254 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 29 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest inzake het vrije verkeer van de gehandicapte personen type decreet prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201492 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 200 van de Waalse Huisvestingscode om een vertegenwoordiger aangewezen op voorstel van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap toe te voegen aan de leden van de Hoge Huisvestingsraad type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201494 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type decreet prom. 19/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009201495 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 10 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake de steun voor schoolintegratie ten gunste van jongeren met een handicap type decreet prom. 19/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009201591 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging, wat het toepassingsgebied betreft, van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding type decreet prom. 19/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009201631 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 27 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en het Waalse Gewest inzake het vrije verkeer van de gehandicapte personen type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031155 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van titel VII en titel V van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht type beschikking prom. 19/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van successierechten om de erfgenaam van in waarde gedaalde beurseffecten te beschermen type beschikking prom. 19/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan type beschikking prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009027068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1967 houdende algemeen reglement van de rijksuniversiteiten en rijksuniversitaire centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de proeven die de opleidingssessies bekrachtigen zoals bedoeld in artikel 50, § 1 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toelating aan het Gewestelijke Agentschap voor Netheid om percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Vorst te onteigenen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009031173 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende precisering over sommige bepalingen van de ordonnantie van 13 november 2008 betreffende de milieu-aansprakelijkheid voor wat betreft het voorkomen en herstellen van milieuschade type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de projecten van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor crèches. - Begroting 2009

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009031216 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1585 houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 betreffende de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen zoals gewijzigd - 2e lezing type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009031218 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de Interface Grote afhankelijkheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009031217 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 21 september 2006 betreffende de erkenning en de betoelaging van de dag- en verblijfcentra voor personen met een handicap - 2e lezing

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009201569 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de activiteiten m.b.t. de verhuring of de terbeschikkingstelling van kajaks en kano's type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009201676 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende steun aan de landbouw en het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009201803 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vorm en de modaliteiten van het onderzoek van de aanvragen tot exclusieve vergunning voor de opsporing of de ontginning van aardolie en brandbare gassen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 02/12/2010 numac 2010031525 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

document

type document prom. 19/03/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009201890 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 januari 2005 tot instelling van een Adviesraad voor gezondheidspromotie

erratum

type erratum prom. 19/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de activiteiten m.b.t. de verhuring of de terbeschikkingstelling van kajaks en kano's. Erratum
^