Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 maart 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009000053 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009002017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43, § 3, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Loterij die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009003090 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009009070 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een premie voor de kennis van een tweede landstaal aan het personeel van griffies en parketsecretariaten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b) , van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009018052 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de officiële controle van diervoeders type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 28/06/2011 numac 2011000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
^