Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, met uitzondering van de witzandgroeven, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007 betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007 betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 betreffende de organisatie en de werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2009 pub. 26/02/2009 numac 2009021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Sterrenwacht van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 17/02/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2009 type ministerieel besluit prom. 17/02/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009201378 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Luingne
^