Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/01/2009 pub. 26/02/2009 numac 2009009101 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 16/03/2009 numac 2008022598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009018014 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 29/01/2009 numac 2009018019 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van retributies voor indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009018031 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, i), 14, l), en 15, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 29/01/2009 numac 2009200230 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 07/09/2016 numac 2016018263 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 19/02/2018 numac 2018010798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 20/01/2020 numac 2020040006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit inzake de financiering van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. - Bekendmaking van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2009011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 21/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. 21/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2009024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2008-2009 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 21/01/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009027036 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 35, § 8, van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2005 houdende aanstelling van de voorzitter en van de leden van de Adviescommissie voor huiswerkinstituten

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/01/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Koninklijke Regering van Bhutan inzake het aanknopen van diplomatieke betrekkingen, gedaan te Thimphu
^