Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 2008

Snelle toegang:

arrest

type arrest prom. 23/10/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009035042 bron vlaamse overheid Besluit van de administrateur-generaal van de OVAM houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in de loop van 2009 zal worden begonnen of voortgezet

decreet

type decreet prom. 23/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203944 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de beslissing waarbij de dienst van de belasting op de spelen en weddenschappen, van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en van de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken naar het Waalse Gewest overgeheveld wordt type decreet prom. 23/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008204097 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de wegvergunningen van de gemarkeerde toeristische wandelroutes en tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut type decreet prom. 23/10/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204211 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende toeristische logiesverstrekkende inrichtingen, de toeristische bezienswaardigheden, de organisatie van het toerisme en de gemarkeerde toeristische wandelroutes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008027142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/10/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008031563 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de elektronische verzending van akten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/10/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008031564 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de modaliteiten van de toekenning van een provisie voor geringe uitgaven in toepassing van artikel 46ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingelast bij ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Centrumwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 9 december 1953 en gedeeltelijk gewijzigd op 1 februari 1956 en van het onteigeningsplan dat eraan gebonden is type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 1bis van de Serkeynwijk goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 februari 1960 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 1 van de Serkeynwijk goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 april 1951 en van het onteigeningsplan dat eraan gebonden is type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008203877 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008203878 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203950 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van sommige modaliteiten van de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-locaties type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties

bericht

type bericht prom. 23/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018301 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking
^