Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007012774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische, land- en tuinbouwwerken ressorteren. (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2008 (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de hospitalisatieverzekering voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 09/04/2008 numac 2007012778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2008 van 8 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, voor de personeelsleden van de "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007021139 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007021140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007023554 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007023567 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbank type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007023566 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007023584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007023583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008007017 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2008 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenheden type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200518 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200519 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200521 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200522 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200527 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200526 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 02 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200530 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

arrest

type arrest prom. 17/12/2007 pub. 07/01/2008 numac 2008003617 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

decreet

type decreet prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn hoofdkwartier tussen, de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Brussel op 22. november 2004 type decreet prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de bijakte van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type decreet prom. 17/12/2007 pub. 09/04/2008 numac 2008033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende toestemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, aangenomen in Parijs op 19 oktober 2005, en de bijlagen I en II ervan

erratum

type erratum prom. 17/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^