Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007010084 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Leuven type koninklijk besluit prom. 14/12/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende storting op rekening « Fonds voor Spoorinvesteringen » van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007001032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 27/12/2007 numac 2007037302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008007016 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot samenstelling van de Directieraad van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200517 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 15/07/2010 numac 2010035467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het « monitoringplan » voor de handelsperiode 2008-2012

decreet

type decreet prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2007037386 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 14/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2007037388 bron vlaamse overheid Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 mei 2006 betreffende de samenwerking inzake arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007037322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007037389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008035019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 tot invoering van een tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008035071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008035086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008035084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie « onvoldoende » en betreffende de werking van het college van beroep type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies aan bepaalde onderwijsinstellingen van het gewoon secundair onderwijs die studierichtingen inrichten die leiden tot de invulling van een knelpuntberoep type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008035136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisioneel krediet voor CAO onderwijs, ingeschreven onder organisatieafdeling 24, programma 60 - provisionele kredieten, basisallocatie 00.35 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies aan bepaalde onderwijsinstellingen van het buitengewoon secundair onderwijs die studierichtingen of opleidingen inrichten die leiden tot de invulling van een knelpuntberoep type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van kredieten binnen programma 52.40 voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van dotaties aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008035151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035166 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de eerste, tweede en derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele krediet, basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 61.10 zijnde « dotatie aan het financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven » type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de bouw als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 39.10, basisallocatie 01.05 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008035173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot samenstelling van de beroepscommissie, vermeld in artikel 9 van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 14/03/2008 numac 2008200789 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van de vervanging van oude verwarmingsketels door hoogrendementsketels en van individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels op de sociale huurmarkt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 28/03/2008 numac 2008200906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart. - Addendem

bericht

type bericht prom. 14/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023591 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

erratum

type erratum prom. 14/12/2007 pub. 19/05/2008 numac 2008035534 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. - Erratum type erratum prom. 14/12/2007 pub. 11/06/2008 numac 2008035617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. - Erratum
^