Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2007003573 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 1998 betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2007 inzake textielbenamingen type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 1981 houdende vaststelling van de methoden voor het trekken van monsters en voor het verrichten van kwantitatieve analyses van binaire mengsels van textielvezels type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 18/04/2008 numac 2008000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 1998 betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van met controle en inspectie belaste personeelsleden die waken over de naleving van reglementering betreffende de spoorwegen en intrekking van mandaten van bepaalde personeelsleden aangewezen bij koninklijke besluiten van 2 juli 1999, 8 oktober 2001, 12 oktober 2004, 18 oktober 2004 en 1 mei 2006 type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 2.000.000 EUR aan het « Fonds ter reductie van de globale energiekost »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200516 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12, 15 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200515 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

arrest

type arrest prom. 13/12/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008031262 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/493 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

decreet

type decreet prom. 13/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 13/12/2007 pub. 12/03/2008 numac 2008029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de « Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » in de « Université de Mons-Hainaut » en tot wijziging van de universitaire bevoegdheden type decreet prom. 13/12/2007 pub. 13/03/2008 numac 2008029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 13/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging met het oog op een waardige behandeling van het stoffelijk overschot van levenloos geboren foetussen type beschikking prom. 13/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Organieke ordonnantie betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 02/01/2008 numac 2007031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 1998 betreffende de waardeverminderingen van vastgestelde rechten bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001 betreffende de delegaties van bevoegdheden toegekend aan sommige personeelsleden van het Bestuur Uitrusting en Vervoer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 27/12/2007 numac 2007203601 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 13, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007203600 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées " type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 07/01/2008 numac 2007203662 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij voor het jaar 2007 een toelage wordt toegekend tot verhoging van de bijdrage van de werkgevers in de beroepshalve gemaakte verplaatsingskosten van de werknemers van de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de privésector type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007203627 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 1993 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" en tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 1995, 12 december 1996, 12 juni 1997, 10 januari 2002 en 7 november 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gedragscode van de gebruikers van de computersystemen, van de e-mails en van het Internet binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 1998 betreffende de waardeverminderingen van vastgestelde rechten bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van een waarnemend commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap FATIH, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haechtsesteenweg 88 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap « Association sociale et culturelle aux Turcs résidant en Belgique » , met zetel gevestigd te 1070 Brussel, Auguste Gevaertstraat 39 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap Al Karam, met zetel gevestigd te 1190 Brussel, Neerstallesteenweg 52 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap Bangladesh Islamic Cultural Centre, met zetel gevestigd te 1050 Brussel, Waversesteenweg 269 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap BADR, met zetel gevestigd te 1080 Brussel, Ribaucourtstraat 108

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2007 pub. 19/12/2008 numac 2008031622 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/1454 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tweede fase van de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben met de Franse Gemeenschapscommissie - vastlegging van het globaal bedrag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008200337 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beslissing tot uitvoering van een milieueffectenonderzoek op het voorontwep van herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwez met betrekking tot de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Les Turluttes", een natuurgebied, een landbouwgebied, evenals een reserveringsomtrek voor de verwezenlijking van een nieuwe verkeerswisselaar voor een autosnelweg op het grondgebied van de gemeenten Chaumont-Gistoux en Walhain type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008200426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van de afvalbeheersinstallaties

erratum

type erratum prom. 13/12/2007 pub. 05/08/2008 numac 2008014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 13/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het technisch en beroepsonderwijs, de financiering van de universiteiten, de begrotingsfondsen, de waarborg verleend door de Franse Gemeenschap voor de financiële opbrengsten van de RTBF en de sportinfrastructuren

erratum

type erratum prom. 13/12/2007 pub. 12/06/2008 numac 2008029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gedragscode van de gebruikers van de computersystemen, van de e-mails en van het Internet binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren. - Erratum type erratum prom. 13/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 1998 betreffende de waardeverminderingen van vastgestelde rechten bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Erratum
^