Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007003487 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2007 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007007303 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van beheer van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007007302 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2006-2007 type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende herstelmaatregelen ingevolge de aanmerkelijke aantasting van het mariene milieu en de terugvordering van de kosten voor de preventieve maatregelen, inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007014331 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type ministerieel besluit prom. 25/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036885 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037067 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

arrest

type arrest prom. 25/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007031490 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de datum van inwerktreding van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type arrest prom. 25/10/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031009 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg type arrest prom. 25/10/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031008 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap

decreet

type decreet prom. 25/10/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008031040 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en het beheer van het geïntegreerd communautair actieprogramma voor levenslang leren en betreffende de oprichting van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie », gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type decreet prom. 25/10/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008031048 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord, afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de in het kader van de herwaardering van het kwalificatieonderwijs ter beschikking gestelde uitrusting en de samenwerking tussen de centra voor spitstechnologie en de beroepsreferentiecentra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht. - Addendum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2007 pub. 29/11/2007 numac 2007031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de weigering van de beslissing van de gemeente Sint-Agatha-Berchem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan van het huizenblok nr. 95 « Schweitzer », goedgekeurd bij regeringsbesluit van 12 november 1998 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Agatha-Berchem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 95 « Schweitzer », goedgekeurd bij regeringsbesluit van 12 november 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007203264 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007203288 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison", SC type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007203287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007203308 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2006 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2005 betreffende de sites bestemd voor herontwikkeling wat betreft de landschappen en het leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 19/11/2007 numac 2007203355 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van ongevaarlijke afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van ongevaarlijke afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203379 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007203488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007203603 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2007 pub. 16/10/2008 numac 2008031510 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2000 houdende toepassing van het decreet van 27 mei 1999 betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001, 20 december 2001, 4 september 2003 en 14 juli 2005

erratum

type erratum prom. 25/10/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007031540 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Agatha-Berchem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 95 « Schweitzer », goedgekeurd bij regeringsbesluit van 12 november 1998. - Erratum type erratum prom. 25/10/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008031074 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap. - Erratum
^