Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007009956 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007009958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007009959 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007012659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007012660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007012664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders (1) type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 19/11/2007 numac 2007012663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te innen bijdragen voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden uit de papiernijverheid" type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007012661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vergoeding van de wagenvervoerkosten in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit" type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 1964 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 19/11/2007 numac 2007012667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de werkgelegenheid en de inspanningen inzake vorming en opleiding van risicogroepen voor de periode 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot opheffing van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 19/11/2007 numac 2007012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging van Infrabel type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007023419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en- rechtbanken type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007023433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening
^