Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007002180 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2007 houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007003479 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 27 juni 2007 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 28/03/2008 numac 2008031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding dat de kosten dekt die voortvloeien uit het gebruik van een eigen voertuig door een personeelslid van het Ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200442 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007
^