Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 september 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht en van het koninklijk besluit van 1 april 2006 betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een ge√Įndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen type koninklijk besluit prom. 25/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Turnhout

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 2004 tot vaststelling, bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen type ministerieel besluit prom. 25/09/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200439 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 06 en 14 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie
^