Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007036753 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Belgian Quarter Horse Association VZW en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 20/09/2007 pub. 04/01/2008 numac 2007033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 23 mei 2007 tot uitvoering van het decreet van 20 november 2006 over het statuut van de sportschutters type decreet prom. 20/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007203054 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002 type decreet prom. 20/09/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203363 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 1, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 en 181 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot invoeging van artikel 42bis en tot wijziging van artikelen 1, 4 en 10 van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid en tot invoeging van de artikelen 1bis, 1ter, 2bis en 9bis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2007 pub. 28/09/2007 numac 2007031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en krachtens artikel 3.12° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer op de door de "Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007202919 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007203016 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 betreffende delegatie van bevoegdheden inzake vaste uitgaven van de Kabinetten van de Waalse Regering voor de Vaste hulpdienst voor de administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 juni 2000, 13 september 2001 en 23 maart 2006 type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007203053 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij wild tijdelijk mag gedood worden voor wetenschappelijk onderzoek

document

type document prom. 20/09/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 februari 2006 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap
^