Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007007264 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités voor officieren en onderofficieren type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007007268 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2007 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007007272 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2007 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2007 type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dentaaltechnicus type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van kapper/kapster type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de ruwbouwactiviteiten type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de elektrotechnische activiteiten type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of traiteur-banketaannemer type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de eindafwerkingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203116 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203115 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203117 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 29/11/2007 numac 2007203449 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 2004 tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de installatietoelagen toekent

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Gebiedsraden opgericht bij het decreet tot bevordering van het welslagen in de basisscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007036565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikelen 8, § 3, en 13, § 2, van het mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 28/09/2007 numac 2007036605 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007036620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007036621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007036655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingsmiddelen in het vrij gesubsidieerd onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007036657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Vlaamse openbare instelling Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs aan het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036658 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007036670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het toekennen van de halfjaarlijkse bijdrage uit het Vlaams Fonds voor Lastendelging aan het VRT-pensioenfonds voor het werkingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding in de protestantse godgeleerdheid van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007036693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007036673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007036694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal NV type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007036742 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van CLIL-projecten in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007036752 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007036682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor rusthuizen, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007036775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 17/12/2007 numac 2007037209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van middelen voor mentorschap in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008201036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanvulling van de Code voor reclame en sponsoring op radio en televisie met specifieke bepalingen over reclame en sponsoring, gericht op kinderen en jongeren

bericht

type bericht prom. 07/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007023338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

erratum

type erratum prom. 07/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007007275 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités voor officieren en onderofficieren. - Erratum type erratum prom. 07/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007007289 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2007 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2007. - Erratum.
^