Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 augustus 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007002168 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de tweede aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007003414 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007003438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003449 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007009676 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007009677 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van assessoren in strafuitvoeringszaken, de evaluatiecriteria en hun weging type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007009755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009759 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009760 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Oudenaarde type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009758 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien voor wat het verstrekken van een schriftelijke opinie betreft in het kader van de Belgische procedure voor het afleveren van uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 03/09/2007 numac 2007012309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag aan het arbeiderspersoneel en de gezinshelpsters type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007012356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling in euro van de toepassing zijnde loonbarema's en indexveranderlijke bedragen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007012360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststelling van de gegevens die de afrekening moet bevatten die bij elke definitieve betaling van het loon aan de bediende overhandigd wordt type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende de storting in 2007 en 2008 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs" type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de betaling van de carenzdag in de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007012375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, ter vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1998 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007012376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffende de uitvoering van het centraal akkoord voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 03/09/2007 numac 2007012381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren van de opzeggingstermijnen voor de ontslagen bejaarde werklieden die onder de toepassing vallen van de bepalingen van het koninklijk besluit van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007012382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2007, van het bedrag, de wijze van financiering en de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het « Sociaal Fonds voor de warenhuizen » aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007012385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling, voor 2007, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007012383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007012384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2007, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2007, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2007 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007023282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007023280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007023285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, e), en 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de cumulatie van een overlevingspensioen met een vervangingsinkomen betreft type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007023316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.400 EUR aan het NGO Europees netwerk CEEWEB type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007023317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2007 aan de Wereldunie voor Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien voor wat het verstrekken van een schriftelijke opinie betreft in het kader van de Belgische procedure voor het afleveren van uitvindingsoctrooien. Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 03/08/2009 numac 2009011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en tot opheffing van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007003415 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit omvattende de wijziging van ministerieel besluit houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots van het type F te Aalst, Aat, Bergen, Bierset, Brussel, Dendermonde, Doornik, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Leuven, Mechelen, Meer, Menen, Moeskroen, Namen, Nieuwpoort, Nijvel, Oostende, Ronse, Sint-Niklaas, Tienen, Turnhout, Vilvoorde en Welkenraedt type ministerieel besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type ministerieel besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijftien coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 28 september 2004 tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetenschappelijke anciënniteit van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007002157 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt

erratum

type erratum prom. 17/08/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007003486 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek. - Errata type erratum prom. 17/08/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007003498 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek. - Errata type erratum prom. 17/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, e), en 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 17/08/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007023370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2007 aan de Wereldunie voor Natuurbehoud . - Erratum
^