Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 02/08/2007 numac 2007012331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 02/08/2007 numac 2007012332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 71bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007023120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007023179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het koninklijk besluit aanvult van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007202386 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en aanduiding van zijn voorzitter type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007007221 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden aan de Koninklijke Militaire School type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007023132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203120 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 13/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2006036509 bron vlaamse overheid Decreet houdende dringende maatregelen met betrekking tot functiebeschrijving en evaluatie in het onderwijs type decreet prom. 13/07/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende verschillende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036224 bron vlaamse overheid Decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid type decreet prom. 13/07/2007 pub. 21/01/2008 numac 2007036255 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector type decreet prom. 13/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036254 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 13/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007036291 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning type decreet prom. 13/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007036412 bron vlaamse overheid Decreet houdende de opheffing van artikel 76 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type decreet prom. 13/07/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007036440 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007036487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type decreet prom. 13/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007036491 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, ondertekend in Rome op 6 juni 2002 type decreet prom. 13/07/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007036532 bron vlaamse overheid Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van het model van het attest van weigering van inschrijving met toepassing van artikel 38bis van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de plaatsvervangers van de ontslagnemende leden van de Overgangsraad bedoeld bij artikel 37bis van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 18, § 2, van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007036252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2006-2007 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministeriële besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007036436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de berekening van de puntenenveloppe voor het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jaarlijkse vakantieverlof van de personeelsleden, tewerkgesteld in de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in het Tweetalige Hoofdstedelijke Gebied Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007036494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

document

type document prom. 13/07/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beslissing nr. D-2007-3-S betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Trainsport AG, aangaande de onmogelijkheid om nieuwe treinbestuurders in dienst te nemen en om een hercertificering van de treinbestuurders na 3 jaar dienst te laten uitvoeren
^