Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 4 op de spoorlijn 139 Leuven-Waver te Oud-Heverlee machtigt, mits de aanleg van een overbrugging ter hoogte van de kilometerpaal 6.175 en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 22/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023136 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 22/06/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007007210 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2007 type ministerieel besluit prom. 22/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202479 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 22/06/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007036209 bron vlaamse overheid Kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking type decreet prom. 22/06/2007 pub. 21/08/2007 numac 2007036415 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVII

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende, inzonderheid, de vaststelling van weddeschalen verbonden aan sommige ambten van de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Raad van Beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het tweede Beheerscontract van het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007036024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007036046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2007 pub. 16/07/2007 numac 2007036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van machtiging aan de Katholieke Universiteit Leuven tot het aanvaarden van een legaat haar gedaan door Mevr. Juliette Vaes type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007036094 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en de verplichtingen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en aan het Departement Werk en Sociale Economie

vergunning

type vergunning prom. 22/06/2007 pub. 07/05/2008 numac 2008031184 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 07/02 houdende vaststelling van de begrotingswijzigingen 1 en A voor het dienstjaar 2007 bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 07/235
^