Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 03/09/2007 numac 2007000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007002104 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007002137 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de vakrichtingen van niveau A van de Rijksambtenaren type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de toekenning van een korting voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram COainfera2bendinferb per kilometer en van een dieselvoertuig standaard uitgerust met een roetfilter type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007003332 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de uitvoering van de wet van 9 januari 2007 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een privéwoning type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007003356 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007003355 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bestemming van de netto-opbrengst van de verkoop van de stukken van 10 EURO, naar aanleiding van het Internationaal Polair Jaar en uitgegeven in overeenstemming met het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de uitgifte in 2007 van herdenkingsmuntstukken van 10, 20, 50 en 100 EURO type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 betreffende veiligheid van aanstekers type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vrijstelling van de informatieverschaffing bedoeld in artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 actief op het Belgisch grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal transmissienet type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 161 op de spoorlijn 162 Namen-Sterpenich te Aarlen machtigt mits de vernieuwing van de onderdoorgang, gelegen aan km 204,748 van dezelfde lijn type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007023083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beheer van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14.93 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007201786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 10/12/2008 numac 2008000990 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief « 160 VTE stadswachten/vaststellende ambtenaren » type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007002169 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003328 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van APETRA

decreet

type decreet prom. 08/06/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007011411 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations type decreet prom. 08/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035966 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006 type decreet prom. 08/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035967 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 08/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036158 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 type decreet prom. 08/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007036160 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 type decreet prom. 08/06/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007036903 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007036013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2007

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003329 bron federale overheidsdienst financien Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van Titel VII, Hoofdstuk VII van de programmawet van 27 april 2007 houdende invoering van de milieuheffing type omzendbrief prom. 08/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007009610 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie, de Minister van Landsverdediging en de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot het zenden van magistraten van het openbaar ministerie om belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen, alsmede de gelijktijdige zending van federale politieagenten

erratum

type erratum prom. 08/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten. Erratum type erratum prom. 08/06/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023372 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Erratum
^