Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007001030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. - Duitse vertaling type wet prom. 09/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003284 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type wet prom. 09/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007003346 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de oprichting van een commerciële vastgoedmaatschappij door de Staat type wet prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden type wet prom. 09/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007009551 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 09/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009562 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand type wet prom. 09/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009571 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 09/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten type wet prom. 09/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet type wet prom. 09/05/2007 pub. 14/02/2008 numac 2008000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. - Duitse vertaling type wet prom. 09/05/2007 pub. 20/10/2009 numac 2009000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 09/05/2007 pub. 10/01/2012 numac 2011000871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002101 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor de opleiding van ervaringsdeskundige aan sommige personeelsleden van niveau D type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.000.000 EUR aan de « Koninklijke Muntschouwburg » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022833 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71ter, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, van de Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2007, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.500.000 EUR aan de « Koninklijke Muntschouwburg » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 500.000 EUR aan de VZW « Musée de l'Europe » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.900.000 EUR aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen « Koninklijke Muntschouwburg » van België in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022888 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007023398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 20/03/2008 numac 2008000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 12/11/2008 numac 2008000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003242 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202108 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 14/12/2009 numac 2009031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van het Ministerie van het **** **** Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden in de afdeling Agronomie en de technische categorie van het niet-universitaire onderwijs van het lange type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2005 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de Vakantiecentra

erratum

type erratum prom. 09/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. - Erratum
^