Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type wet prom. 21/03/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000952 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en de termijnen voor de kamers van de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van een beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2006 betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het administratief afhandelen van geschillen inzake de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 26/03/2007 numac 2007200867 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007200899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2005-2006 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007022521 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 september 1993 tot aanstelling van de diensten en ambtenaren belast met het opsporen en vaststellen van de inbreuken op de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007200896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel tewerkgesteld in het kader van een tewerkstellings- of doorstromingsprogramma (1) type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007200895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar in het raam van de eindeloopbaan, in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector van 29 maart 2000"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007007086 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het reservefonds van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007007088 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden aan de Koninklijke Militaire School type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201576 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007022475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201577 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201585 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bericht

type bericht prom. 21/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007002044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

document

type document prom. 21/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 - Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming. Duitse vertaling type document prom. 21/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007. - Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat. - Duitse vertaling type document prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007002055 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ereteken in de Leopoldsorde type document prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007002054 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Burgerlijke eretekens
^