Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type wet prom. 07/03/2007 pub. 07/04/2008 numac 2008000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de industriële reiniging door ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007014095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 22/03/2007 numac 2007022374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007022380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraat-voorzitter en van leden-magistraten in de raad van beroep van de Orde der Geneesheren met het Nederlands als voertaal type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid. type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007022474 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/03/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007009222 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief nr. 2/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type omzendbrief prom. 07/03/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007009232 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief nr. 1/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

erratum

type erratum prom. 07/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven. - Errata
^