Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 09/06/2008 numac 2007015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek Albanië of de Benelux-Staten verblijven, ondertekend te Den Haag op 9 juni 2005 (1) type wet prom. 25/02/2007 pub. 06/01/2010 numac 2007015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005 (2) (3) type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen type wet prom. 25/02/2007 pub. 02/12/2008 numac 2008000979 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000129 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van sommige voorwaarden voor personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten om in aanmerking te komen voor het ambt van directeur-generaal van de ondersteuning en het beheer van de federale politie type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 november 2006 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 december 2006 betreffende de toekenning van een bijzondere en bijkomende vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en hulpdiensten, door sommige leden van de Veiligheid van de Staat, door sommige leden van het Bestuur der Strafinrichtingen en door het personeel van Landsverdediging, bij de redding van personen van wie het leven in gevaar was type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de ontwikkeling van het elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007000960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van sommige voorwaarden voor personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten om in aanmerking te komen voor het ambt van directeur-generaal van de ondersteuning en het beheer van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007002031 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de erkenning van en de controle op de diagnosecentra in de zin van artikel 23sexies, § 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007002032 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde promotie-actie die betrekking heeft op de twintig opeenvolgende trekkingen van de openbare loterij Joker die georganiseerd worden in de periode van 28 februari 2007 tot en met 5 mei 2007 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 02/03/2007 numac 2007003072 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003092 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 210bis en 210ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende invoering van een elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 12/03/2007 numac 2007003124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de aard van de dienstverrichtingen betreft, verricht in het kader van de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de voltijdse leden en de deeltijdse leden van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 02/03/2007 numac 2007009199 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de data van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van Strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007021013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Arbitragehof type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van het personeel van het Arbitragehof die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en tot goedkeuring van de taalkaders voor het personeel van het Arbitragehof type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de rechten van de getroffenen aangetast door rugaandoeningen te wijten aan de blootstelling aan mechanische trillingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007022260 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007022259 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007022261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007022320 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 22/03/2007 numac 2007022328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor de sluiting en de niet-ingebruikname van ziekenhuisdiensten, evenals van de wijze waarop de schadeloosstelling wordt berekend type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan 22 Belgische gemeenten in het kader van de deelname aan de wedstrijd « Gemeenten in vorm » type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, en het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 20, 26 en 35, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 22/03/2007 numac 2007200823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

erratum

type erratum prom. 25/02/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren. - Erratum
^